неделя, 14 декември 2014 г.

Институционална идентичност на българската държавна администрация

Графичният дизайн има не само фирмено приложение. Висшата администрация на нашата държава също изпълнява изискванията на дизайна, които представят не толкова администрацията, колкото нашата държава в очите на външния свят и дават авторитет пред обществото на държавата. Цитирам ви портал за Институционална идентичност на българската държавна администрация където са описани подробно изискванията за представителната документация: „Официална визитна картичка на министър Бланки Официална бланка Официалната бланка се използва в дейността на протокола. Бланката е формат А4, изработена върху специална хартия. Съдържа: Гербът на република България в размер 75% (37 мм), централно разположен спрямо формата на бланката. Думите "РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ" и наименование на органа на държавна власт, изписани в черно или златно, централно подравнени. Пликове За целите на деловата кореспонденция се използват бели, стандартни пликове. Символите и придружаващият ги текст са изобразени в черно. Текстът придружаващ герба и основната структурна форма следват правилата за типографията им. Текстът в адресния блок се изписва със стандартен, несерифен шрифт – Verdana с размер 10 пункта, главни и редовни букви, черен цвят. Пликовете могат да бъдат официални и за делова кореспонденция. В зависимо от формата на плика се използва графичен символ и текст в подходяща големина. Оформление на кореспонденцията Оформление на кореспонденцията Пример с основни реквизити на писмо, шрифтове, форматиране Оформяне на текста в документа Целият текст на документа се оформя с шрифт Verdana, 10 pt. Текстът на документа се подравнява двустранно (Justified); Между отделните думи се използва само един интервал; Текстът се структурира на отделни параграфи чрез нов ред; Всеки нов параграф започва с отстояние надясно; При изброяване се използват цифри, букви, булети. Те се разполагат с отстъп надясно, като разположението им е еднакво за целия текст. Папки Папките се изработват от бял картон с плътност 300 гр. В зависимост от дейността, за която са предназначени, могат да бъдат с релефно изобразен едноцветен герб - в златно или черно, централно позициониран спрямо предната страница на папката. Общите за администрацията папки са с основната структурна форма на герба и придружаващата я типография, централно подравнени и изобразени в черно.“ Край на цитата.